โครงการลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 - 2560  
  หน้าหลัก  ลงทะเบียนใช้เว็บ  ผลงานการคัดกรองปี 59  ผลงานการคัดกรองปี 60   ดาวน์โหลด

  รายงานข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงด้วยวาจา ในระดับจังหวัด ข้อมูลจาก : การบันทึกข้อมูลคัดกรองฯ ออนไลน์  
An angular gauge will load here!
 

เป้าหมายประชากรอายุ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 11,501 คน

ผลการคัดกรองภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 11,665 คน

คิดเป็นผลงานการคัดกรอง 101.43 %


รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ เป้าหมายคัดกรอง (คน) ผลงานรวมทั้งอำเภอ (คน) ผลงานคิดเป็น (%) แสดงผล
4601   เมือง 1,695   1,688   99.59 %
4602   นามน 386   374   96.89 %
4603   กมลาไสย 814   798   98.03 %
4604   ร่องคำ 163   159   97.55 %
4605   กุฉินารายณ์ 1,066   981   92.03 %
4606   เขาวง 467   458   98.07 %
4607   ยางตลาด 1,413   1,379   97.59 %
4608   ห้วยเม็ก 364   367   100.82 %
4609   สหัสขันธ์ 558   531   95.16 %
4610   คำม่วง 702   675   96.15 %
4611   ท่าคันโท 586   581   99.15 %
4612   หนองกุงศรี 787   782   99.36 %
4613   สมเด็จ 801   1,235   154.18 %
4614   ห้วยผึ้ง 338   330   97.63 %
4615   สามชัย 393   376   95.67 %
4616   นาคู 381   362   95.01 %
4617   ดอนจาน 330   327   99.09 %
4618   ฆ้องชัย 257   256   99.61 %
สามารถดูรายหน่วยบริการของอำเภอต่างๆ ได้ โดยกดที่ชื่ออำเภอ