โครงการลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 - 2560  
  หน้าหลัก  ลงทะเบียนใช้เว็บ  ผลงานการคัดกรองปี 59  ผลงานการคัดกรองปี 60   ดาวน์โหลด

  รายงานข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงด้วยวาจา ในระดับจังหวัด ข้อมูลจาก : การบันทึกข้อมูลคัดกรองฯ ออนไลน์  
An angular gauge will load here!
 

เป้าหมายประชากรอายุ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 16,208 คน

ผลการคัดกรองภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 14,765 คน

คิดเป็นผลงานการคัดกรอง 91.10 %


รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ เป้าหมายคัดกรอง (คน) ผลงานรวมทั้งอำเภอ (คน) ผลงานคิดเป็น (%) แสดงผล
4601   เมือง 2,297   2,113   91.99 %
4602   นามน 493   474   96.15 %
4603   กมลาไสย 1,091   1,023   93.77 %
4604   ร่องคำ 275   268   97.45 %
4605   กุฉินารายณ์ 1,668   1,003   60.13 %
4606   เขาวง 598   563   94.15 %
4607   ยางตลาด 2,191   2,093   95.53 %
4608   ห้วยเม็ก 833   828   99.40 %
4609   สหัสขันธ์ 716   696   97.21 %
4610   คำม่วง 836   804   96.17 %
4611   ท่าคันโท 680   626   92.06 %
4612   หนองกุงศรี 1,080   1,043   96.57 %
4613   สมเด็จ 1,113   978   87.87 %
4614   ห้วยผึ้ง 438   409   93.38 %
4615   สามชัย 501   479   95.61 %
4616   นาคู 506   495   97.83 %
4617   ดอนจาน 460   442   96.09 %
4618   ฆ้องชัย 432   403   93.29 %
สามารถดูรายหน่วยบริการของอำเภอต่างๆ ได้ โดยกดที่ชื่ออำเภอ