หน้าหลัก  |  ลงทะเบียนใช้เว็บ  |   ผลงานการคัดกรองเบื้องต้น  |  ดาวน์โหลด  |   

  รายงานข้อมูลในระดับจังหวัด ข้อมูลจาก : การส่งผลการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม EPIDKK   
ณ 27 พฤษภาคม 2558   
   

เป้าหมายประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไปที่ดำเนินการในปี 2558 จำนวน 364,723 คน

ผลการคัดกรองภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 318,393 คน

คิดเป็นผลงานการคัดกรอง 87.30 %

An angular gauge will load here!

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ เป้าหมายคัดกรอง (คน) ผลงานรวมทั้งอำเภอ (คน) ผลงานคิดเป็น (%) แสดงผล
4601   เมืองกาฬสินธุ์ 45,474   38,914   85.57 %
4602   นามน 14,346   11,918   83.08 %
4603   กมลาไสย 29,558   27,856   94.24 %
4604   ร่องคำ 4,673   4,021   86.05 %
4605   กุฉินารายณ์ 34,548   28,091   81.31 %
4606   เขาวง 13,328   10,408   78.09 %
4607   ยางตลาด 53,780   46,993   87.38 %
4608   ห้วยเม็ก 20,666   19,050   92.18 %
4609   สหัสขันธ์ 15,029   12,937   86.08 %
4610   คำม่วง 18,199   16,014   87.99 %
4611   ท่าคันโท 11,777   11,230   95.36 %
4612   หนองกุงศรี 27,143   24,868   91.62 %
4613   สมเด็จ 23,785   19,222   80.82 %
4614   ห้วยผึ้ง 9,810   9,307   94.87 %
4615   สามชัย 8,907   7,529   84.53 %
4616   นาคู 11,556   10,479   90.68 %
4617   ดอนจาน 10,102   8,625   85.38 %
4618   ฆ้องชัย 12,042   10,931   90.77 %
สามารถดูรายหน่วยบริการของอำเภอต่างๆ ได้ โดยกดที่ชื่ออำเภอ


ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-815398