หน้าหลัก  |  ลงทะเบียนใช้เว็บ  |   ผลงานการคัดกรองเบื้องต้น  |  ดาวน์โหลด  |   


ระดับคะแนนผลงานการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวาจา (ผลงาน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 )ในการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
(คะแนนอย่างเป็นทางการ)
อำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล ภาพรวมของ CUP
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน
1. ท่าคันโท 8,852 8,612 97.29 2,925 2,618 89.50 11,777 11,230 95.36
2. ห้วยผึ้ง 6,310 6,185 98.02 3,500 3,122 89.20 9,810 9,307 94.87
3. กมลาไสย 26,578 24,876 93.60 2,980 2,980 100.00 29,558 27,856 94.24
4. ห้วยเม็ก 17,437 16,172 92.75 3,229 2,878 89.13 20,666 19,050 92.18
5. หนองกุงศรี 24,147 22,238 92.09 2,996 2,630 87.78 27,143 24,868 91.62
6. ฆ้องชัย 10,442 9,495 90.93 1,600 1,436 89.75 12,042 10,931 90.77
7. นาคู 9,867 9,545 96.74 1,689 934 55.30 11,556 10,479 90.68
8. คำม่วง 14,996 13,255 88.39 3,203 2,759 86.14 18,199 16,014 87.99
9. ยางตลาด 46,845 41,431 88.44 6,935 5,562 80.20 53,780 46,993 87.38
10. สหัสขันธ์ 13,044 11,398 87.38 1,985 1,539 77.53 15,029 12,937 86.08
11. ร่องคำ 2,823 2,402 85.09 1,850 1,619 87.51 4,673 4,021 86.05
12. เมืองกาฬสินธุ์ 36,158 31,258 86.45 9,316 7,656 82.18 45,474 38,914 85.57
13. ดอนจาน 8,634 7,603 88.06 1,468 1,022 69.62 10,102 8,625 85.38
14. สามชัย 8,824 7,529 85.32 83 0 0.00 8,907 7,529 84.53
15. นามน 10,657 9,135 85.72 3,689 2,783 75.44 14,346 11,918 83.08
16. กุฉินารายณ์ 27,546 23,126 83.95 7,002 4,965 70.91 34,548 28,091 81.31
17. สมเด็จ 20,875 17,117 82.00 2,910 2,105 72.34 23,785 19,222 80.82
18. เขาวง 9,728 7,474 76.83 3,600 2,934 81.50 13,328 10,408 78.09

เกณฑ์การคิดคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80 ได้ 5 คะแนน / ร้อยละ 71 – 80 ได้ 4 คะแนน / ร้อยละ 61 – 70 ได้ 3 คะแนน / ร้อยละ 51 – 60 ได้ 2 คะแนน / ร้อยละ 1 – 50 ได้ 1 คะแนน


ผู้รับผิดชอบโครงการ : อำนาจพล รัชพล  
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย : อิศรา ถาวรสวัสดิ์  
กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-815398