หน้าหลัก  |  ลงทะเบียนใช้เว็บ  |   ผลงานการคัดกรองเบื้องต้น  |  ดาวน์โหลด  |   


  
02/09/2558 รายงานแสดงจำนวนผู้ถูกคัดกรองความเสี่ยงฯ ที่ได้รับการตรวจหาไข่พยาธิด้วยวิธี Kato's thick smear และบันทึกผลผ่านเว็บไซต์ ที่พบไข่พยาธิใบไม้ตับ (แยกตามปีที่ตรวจ 2556 - 2558) สามารถดูได้ที่เมนูระบบรายงาน
06/08/2558 หน่วยบริการทุกแห่งสามารถดูการแสดงผลการบันทึกผลตรวจ Kato's thick smear ในรูปแบบพิกัดภูมิศาสตร์ ได้ที่เมนู GIS OV-CCA แล้วเลือกเมนูด้านขวา (แสดงข้อมูลเป็นภาพรวมจังหวัด แยกประเภทการค้นหา) แล้วเลือกหัวข้อ แสดงผู้ได้รับการตรวจ Kato's Thick ปี 2558 การแสดงผลอาจต้องใช้เวลารอสักระยะ
06/08/2558 หน่วยบริการทุกแห่งสามารถดูการแสดงผลสถานการณ์ของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในรูปแบบพิกัดภูมิศาสตร์ ได้ที่เมนู GIS OV-CCA แล้วเลือกเมนูด้านซ้าย (แสดงข้อมูลทุกประเภทการค้นหา แยกรายอำเภอ) แล้วเลือกอำเภอที่ท่านต้องการ โดยสามารถเลือกดูในหัวข้อที่สนใจได้ โดยการทำเครื่องหมายถูก หน้าชนิดของ Marker ที่ท่านต้องการให้แสดงผล การแสดงผลอาจต้องใช้เวลารอสักระยะ
     
แผนที่แสดงตำแหน่งของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกกินปลาดิบเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2558

คลิ๊กที่ Marker เพื่อแสดงชื่อหมู่บ้าน


ระดับคะแนนผลงานการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวาจา (ผลงาน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 )ในการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
(คะแนนอย่างเป็นทางการ)
อำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล ภาพรวมของ CUP
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน
1. ท่าคันโท 8,852 8,612 97.29 2,925 2,618 89.50 11,777 11,230 95.36
2. ห้วยผึ้ง 6,310 6,185 98.02 3,500 3,122 89.20 9,810 9,307 94.87
3. กมลาไสย 26,578 24,876 93.60 2,980 2,980 100.00 29,558 27,856 94.24
4. ห้วยเม็ก 17,437 16,172 92.75 3,229 2,878 89.13 20,666 19,050 92.18
5. หนองกุงศรี 24,147 22,238 92.09 2,996 2,630 87.78 27,143 24,868 91.62
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อำนาจพล รัชพล  
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย : อิศรา ถาวรสวัสดิ์  
กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-815398