โครงการลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 - 2560